Skargi i wnioski


INFORMACJA

o dniach i godzinach przyjęć

w sprawie skarg i wniosków

oraz o wskazaniu miejsca przyjmowania skarg i wniosków

• Miejscem wyznaczonym do przyjmowania skarg i wniosków jest:

Pokój administracji znajdujący się na parterze budynku Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku, ul. Szkolna 2, 97-500 Radomsko, tel. 517 877 475

• Kierownik PHS w Radomsku przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 15.00. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym. Istnieje możliwość zapisu telefonicznego pod numerem: 517877475 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: phsradomsko@gmail.com

W każdym innym dniu roboczym w godzinach 8.00-15.00 skargi i wnioski można składać w administracji Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.

• Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku, ul. Szkolna 2, 97-500 Radomsko lub osobiście; za pomocą poczty elektronicznej e-mail: phsradomsko@gmail.com, a także ustnie do protokołu.                          

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

• Skargi i wnioski wnoszone rozpatrywane są przez każdorazowo powoływaną Komisję skarg i wniosków. Zadaniem Komisji jest analizowanie i opiniowanie skierowanych skarg na działalność pracowników Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.

W przypadku skarg i wniosków na działalność Kierownika Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku dokumentacja zostaje przekierowana do działającej przy Radzie Powiatu Radomszczańskiego Komisji skarg, wniosków i petycji.

Obsługą Rady Powiatu zajmuje się Biuro Rady Powiatu, tel. 44/6851332

• Zasady składania i rozpatrywania skarg i wniosków określają:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.

z 2020r., poz. 256 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46)

-Statut Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku

-Regulamin Organizacyjny Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.

• Na mocy art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

• Od postępowań w sprawie skarg i wniosków nie są pobierane żadne opłaty.

• Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Informacja wytworzona przez:
Dawid Nowak , w dniu:  13‑05‑2016 10:10:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dawid Nowak
email: nowakdawid.phs@gmail.com tel.:517820506
, w dniu:  13‑05‑2016 10:10:28
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2020 09:29:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie